MATEŘSKÁ ŠKOLA U VEVERKY STARÝ SMOLIVEC

Nemocné dítě v MŠ

Informace pro rodiče v souvislosti s onemocněním dítěte.

Ve školním řádu MŠ máme tento problém upraven:

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci!

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ.
Při příznacích onemocnění dítěte  v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení , průjmy, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Vše je podle školského zákona § 29 odst. 2, kdy školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Toto ustanovení zahrnuje i povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s dítětem, které trpí přenosnou nemocí. S touto povinností školy koresponduje zejména povinnost zákonného zástupce dítěte zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně( §22 odst. 3 písm. a), přičemž jako součást požadavku řádné docházky je třeba chápat i odpovídající zdravotní stav. Z výše uvedeného lze dovodit, že na straně MŠ je dáno nejen právo, ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci, a že  na straně zákonného zástupce existuje povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nedávat.

Z ustanovení § 422 občanského zákoníku vyplývá, že právnická osoba vykonávající činnost MŠ nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pak tehdy, jestliže by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se nemocí mohly nakazit.  Zároveň je nutné upozornit i na to, že podle § 415 občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Tuto povinnost má i zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce, který by se přijetí dítěte v tomto případě chtěl domáhat, si musí být vědom, že přenosná nemoc se nachází z věcného i z právního hlediska již za hranicí péče, kterou MŠ dětem poskytuje.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace